جان مادرت بروسراصل مطلب

 ــ خیلی خوشحالیم که در خدمت حضرت عالی هستیم،استاد عزیزمیخواستم که برای ما درباره"اصل مطلب"صحبت بفرمایید.
– "اصل مطلب"یا"اصل قضیه"؟
ــ نه!"اصل قضیه" موضوع مصاحبه های بعدی است موضوع امروز"اصل مطلب" است
– من در ابتدا باید درباره اهمیت این سؤال توضیح بدهم،میدانیم که. . . .
ــ استاد عزیز!اهمیت آنرا میدانیم لطفاًً بروید سر "اصل مطلب"!
– خوب من تشکر می کنم ازشما وازبرگزارکنندگان این مصاحبه. . .
ــ تشکرلازم نیست لطفاً. . .
– یعنی شما با قدردانی و تشکر مخالفید؟
ــ البته که نه، امااین مصاحبه برای تشکر از بنده و همکارانم نیست.
– من فکر می کنم که اشارهای داشته باشیم به مناسبتهای این هفته و هفته قبل وهفته های بعد و اعلام مواضع . . .
ــ اما قرار بود درباره"اصل مطلب" صحبت کنید.
– نکند شما با مناسبت ها هم مخالفید؟
ــ مناسبت ها را بنده قبلاً اعلام کرده ام و اعلام مواضع کرده ام به صراحت و قاطعیت تمام،
لطفاً درباره"اصل طلب"
– آخر دراین شرایط حساس من باید پیش ازهر چیز . . .
ــ جان مادرت برو سر اصل مطلب!
– یعنی شما با شرایط حساس مخالفید؟
ــ از من خواسته اند که با حضرت عالی درباره"اصل مطلب" مصاحبه کنم،نه درباره تشکرها،نه درباره مناسبت ها،نه درباره اعلام مواضع،نه درباره شرایط حساس . . .
– چرا عصبانی می شوید جانم؟ در این صبح دل انگیزتابستانی به نغمه پرندگان گوش جان بسپارید،سحرخیز باشید،ورزش کنید،لبخندبزنید و مهربان باشید!نکند شما با مهربانی و لبخند مخالف هستید؟
ــ آقای مهربان!استادعزیز! فدات بشم وقت ماروبه پایان است اگر محبت کنید ودرباره"اصل مطلب" دو کلمه حرف بزنید بر ما منت گذاشته اید
– در این برهه خطیرکه . . .
ــ درباره برهه خطیرنه!استاد جان درباره "اصل مطلب"
– اصل مطلب؟ اصل مطلب این است که شما با تشکر و قدردانی مخالفید،با مناسبت ها مخالفید،با اعلام مواضع مخالفید،با شرایط حساس و برهه خطیرمخالفید و من حاضر نیستم که با مخالفین حرفه ای مصاحبه کنم پدرجان!

 نوشته  اسماعیل امینی از سايت لوح