اسماعیلیه و آقاخان

در گفتگو با داریوش محمدپور به اسماعیلیان، شیعیان نزاری، حسن صباح و آقاخان پرداختیم.
برگه شبچراغون را از اینجا دنبال کنید:
Farja.me/shab

0 Points