بعضي اتفاقها مخصوص وبلاگستانند. مثل همين فراخوان کتاب "دن کاميلو"ي من که از طرف يک بانويي لبيک گفته شد که دست بر قضا عيال هم هست! از اين به بعد بايد بيشتر مراقب باشم…

0 Points

Previous Article