آقای گنجی، در مقاله ای که به تازگی از ایشان در نیوزویک چاپ شده، و ترجمه فارسی اش هم منتشر شده نوشته است:

ما دست کم سه نوع تفسیر اساسی از منابع معتبر اسلامی داریم: تفسیر مدرن، سنتی، و بنیادگرایانه. قرائتهای مدرن از اسلام به کلی توسل به خشونت را مردود می دانند. قرائت سنت گرایانه از اسلام نیز هیچ نسبتی با خشونت ورزی ندارد. تنها قرائت بنیادگرایانه از اسلام است که توجیه گر و مبلغ خشونت است.

خیلی مایلم بدانم تفسیرهایی که افرادی چون شریعتی از اسلام به دست دادند و مجاهدین خلق هم پروراندند جزو کدام دسته است؟ یا صدای چکاچک شمشیرهای مسلمانان در قلب اسپانیای قرون وسطی ناظر به کدام قرائت ها بوده؟

حال شما خوبه آقای گنجی؟

0 Points


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *