روزهاي عجيبي بر من مي‌گذرد. گاهي اوقات درك مي‌كنم چرا بعد از هر انقلابي اين‌قدر علاقه به كين‌خواهي و خشونت پيدا مي‌شود. هر روز خشمم را مي‌خورم. كينه مثل شك است، دست خود آدم نيست، پيدا مي‌شود و جا خوش مي‌كند….

0 Points

Next Article